คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะทางเทคนิคในการตัดหญ้า ตัดเล็มหญ้า ให้น้ำสนามหญ้าใส่ปุ๋ยสนามหญ้าค้ำยันพรรณไม้ป้องกันโคนต้น ให้น้ำพรรณไม้ใส่ปุ๋ยพรรณไม้ และบำรุงรักษาสนามหญ้า สามารถทำงานตามมาตรฐานและแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ รวมถึงใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาวิชาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 3ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
     2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการดูแลสนามหญ้า ดูแลพรรณไม้ และการบำรุงรักษาสนามหญ้าจากนายจ้าง 
     หรือ  หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสนามหญ้า ดูแลพรรณไม้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     คนสวน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-QAVB-221A ดูแลสนามหญ้า
ECM-GBHA-223A ดูแลพรรณไม้
ECM-EBMZ-222A บำรุงรักษาสนามหญ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ