คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพ สามารถตัดแต่งพรรณไม้ ดัดพรรณไม้ รักษาพรรณไม้ ขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ (ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด) ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ รวมถึงดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบายน้ำโดยมีกระบวนการคิดและปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานได้ด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียวสาขาวิชาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
    1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
    2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการดูแลพรรณไม้ทางด้านกายภาพ ดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบายน้ำ และขยายพรรณไม้จากนายจ้าง 
    หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลพรรณไม้ทางด้านกายภาพ ดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบายน้ำ และขยายพรรณไม้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     คนสวน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-KEGM-224A ดูแลพรรณไม้ทางด้านกายภาพ
ECM-AIVQ-225A ดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบบระบายน้ำ
ECM-XGJV-226A ขยายพรรณไม้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ