คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นหน่วยสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับตัดหญ้าตัดเล็มหญ้าให้น้ำสนามหญ้าใส่ปุ๋ยสนามหญ้าค้ำยันพรรณไม้ป้องกันโคนต้น ให้น้ำพรรณไม้ใส่ปุ๋ยพรรณไม้รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว สาขาวิชาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการดูแลสนามหญ้า ดูแลพรรณไม้จากนายจ้าง 
 หรือ หนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสนามหญ้า ดูแลพรรณไม้
 หรือ ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการดูแลสนามหญ้า ดูแลพรรณไม้ และสามารถอ่าน เขียน และสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
 3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

คนสวน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-XQFS-129A ดูแลสนามหญ้า
ECM-GIJO-131A ดูแลพรรณไม้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ