Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
บำรุงรักษาสนามหญ้า
1
2
3
4
ดูแลบำรุงรักษาระบบการให้น้ำ และระบบ ระบายน้ำ
5
6

ยินดีต้อนรับ