คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 7 เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพและเพื่อการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ มีความรู้และมีทักษะในการนวดไทยร่วมกับการประยุกต์ภูมิภูมิปัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาอื่นๆ  ได้ มีความเป็นผู้นำขององค์กรและการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรู้ความสามารถด้านการนวดที่หลากหลาย  สามารถบริหารจัดการด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านบุคลากรของสถานประกอบการนวดไทย มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำเพื่อเพิ่มคุณภาพในการนวดในทุกระดับ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 7 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการงานบริการนวดไทย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้บริหารงานบริการนวดไทย 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-FAIG-217B ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาร่วมกับการนวดไทย
HDS-FUUF-218B บริหารจัดการด้านการตลาดของสถานประกอบการนวดไทย
HDS-AQTR-219B บริหารจัดการด้านการเงินของสถานประกอบการนวดไทย
HDS-BURV-220B บริหารจัดการด้านการบุคลากรของสถานประกอบการนวดไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

ยินดีต้อนรับ