คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 6 เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีความชำนาญ มีความรู้และทักษะในการนวดไทย  การนวดน้ำมัน และการนวดเท้า  รวมถึงเทคนิคการสอนต่าง ๆสามารถประเมินและวิเคราะห์ท่านวดให้เหมาะสมกับผู้รับบริการนวด และแนะนำการใช้ท่าฤาษีดัดตนที่เหมาะสมกับผู้รับบริการนวด พร้อมแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการนวดไทยโดยอาศัยความรู้ทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการนวดไทยได้อย่างถูกต้อง มีทักษะบริหารจัดการและวางแผนงานบริการนวดไทย สามารถประยุกต์ใช้ด้านสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพในการให้บริการนวดไทย มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำเพื่อเพิ่มคุณภาพในการนวดในทุกระดับ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิด้านวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 6 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการงานบริการนวดไทย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้บริหารงานบริการนวดไทย 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-ZGYP-213B บริหารจัดการงานบริการนวดไทย
HDS-IVPB-214B วางแผนและแนะนำรูปแบบการนวดไทยให้ผู้รับบริการ
HDS-CPDS-215B วางแผนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมให้ผู้รับบริการ
HDS-EFDV-216B แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานบริการนวดไทยและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

ยินดีต้อนรับ