คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 8 เป็นผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ที่โดดเด่น นำเสนอแนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีทักษะขั้นสูงสุดในการทำงานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการหรือแนวความคิดใหม่ในวงการอาชีพ มีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป มีความเป็นผู้นำขององค์กร มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการนวดไทยและมีความรู้ทางภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนวดไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีทักษะในการออกแบบท่านวดตามองค์ความรู้จากเส้นประธานสิบ ฤาษีดัดตนและภูมิปัญญาต่างๆ มีทักษะด้าน Creative Innovation Massage สามารถออกแบบท่านวดให้เหมาะสมตามหลักองค์ความรู้นวดไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติให้เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ มีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาษา มีความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำเพื่อเพิ่มคุณภาพในการนวดในทุกระดับ มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารจัดการนวดไทย ระดับ 8 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการงานบริการนวดไทย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้บริหารงานบริการนวดไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-GYWP-221B บริหารนโยบายของสถานประกอบการนวดไทย
HDS-LXPT-222B สร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการนวดไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

ยินดีต้อนรับ