คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักออกแบบระบบนิเวศเกษตร ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักออกแบบระบบนิเวศเกษตร ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

นักออกแบบระบบนิเวศเกษตร ระดับ 6 เป็นผู้มีความเข้าใจนิเวศเกษตรและหลักการทำเกษตรของประเทศไทยและสากล รวมทั้งข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตร สามารถประยุกต์ใช้หลักการ/ทฤษฎีในการทำงานได้ คิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในบริบทที่มีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในการพัฒนาระบบงาน  วิเคราะห์ชุมชนและกำหนดระบบการผลิตพืชและการจัดการฟาร์ม สามารถออกแบบผังฟาร์มแบบครบวงจรการผลิต วางแผนและประเมินโครงการรวมทั้งประเมินความความเสี่ยงในการทำฟาร์ม ให้คำปรึกษาในการทำเกษตรโดยประสบการณ์ที่มีความชำนาญ จัดการการตลาดที่เกิดจากผลผลิตของฟาร์มและการตลาดของเครือข่ายการเกษตร สามารถปรับบริบทการทำงานตามสภาพพื้นที่มีบริบททางสังคมและเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง บริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน แก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

-ไม่กำหนดคุณสมบัติแรกเข้า-

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-PHPZ-389A เข้าใจนิเวศเกษตรและหลักการทำเกษตรในประเทศไทยและสากล
ARC-FDTE-390A มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรและการทำสัญญา
ARC-FCOE-393A กำหนดระบบการผลิตพืชและการจัดการฟาร์ม
ARC-MBWK-396A ออกแบบระบบเกษตรขนาดใหญ่ (แบบครบวงจรการผลิต)
ARC-OAHC-399A วางแผนและประเมินโครงการ (โครงการขนาดใหญ่ ทุกมิติ)
ARC-WFAM-401A ให้คำปรึกษาการทำเกษตร ระดับชำนาญ
ARC-GQNL-404A จัดการผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดระดับฟาร์ม/ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน (ระดับกลาง/ใหญ่)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ