คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักออกแบบระบบนิเวศเกษตร ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักออกแบบระบบนิเวศเกษตร ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

นักออกแบบระบบนิเวศเกษตร ระดับ 4 เป็นผู้มีความเข้าใจนิเวศเกษตรและหลักการทำเกษตรของประเทศไทยและสากล รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรและการทำสัญญา สามารถประยุกต์ใช้หลักการ/ทฤษฎีในการทำงานได้ สามารถกำหนดขอบเขตการทำเกษตรและวางแผนการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืน วางแผนและประเมินงบประมาณโครงการได้ในเบื้องต้น สามารถจัดการการตลาดผลผลิตทางการเกษตรได้ในเบื้องต้น มีความรับผิดชอบในการทำงาน ควบคุมคุณภาพในการทำงานพร้อมปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

-ไม่กำหนดคุณสมบัติแรกเข้า- 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-PHPZ-389A เข้าใจนิเวศเกษตรและหลักการทำเกษตรในประเทศไทยและสากล
ARC-FDTE-390A มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรและการทำสัญญา
ARC-CFSA-391A กำหนดขอบเขตการทำเกษตรและวางแผนการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืน
ARC-HUUI-394A ออกแบบการใช้พื้นที่เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
ARC-RELT-397A วางแผนและประเมินโครงการ เบื้องต้น
ARC-PPWB-402A จัดการการตลาดผลผลิตทางการเกษตร เบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ