คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักออกแบบระบบนิเวศเกษตร ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาส่งเสริมการเกษตร อาชีพนักออกแบบระบบนิเวศเกษตร ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

นักออกแบบระบบนิเวศเกษตร ระดับ 5 เป็นผู้มีความเข้าใจนิเวศเกษตรและหลักการทำเกษตรของประเทศไทยและสากล รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรและการทำสัญญา คิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักการ/ทฤษฎีในการทำงานได้ วิเคราะห์ชุมชนและกำหนดระบบการผลิตพืชและสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม วางแผนการออกแบบโดยไม่กระทบกับชุมชน ออกแบบระบบเกษตรได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถวางแผนและประเมินโครงการพร้อมกับประเมินความเสี่ยงได้ในเบื้องต้น จัดการผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดชุมชนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือได้ สามารถปรับเปลี่ยนบริบทการทำงานได้ตามสถานการณ์ มีความเป็นผู้นำและสามารถถ่ายทอดความรู้/ให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการทำเกษตรได้ตามความต้องการโดยใช้ความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน มีความสามารถในการตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

-ไม่กำหนดคุณสมบัติแรกเข้า- 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-PHPZ-389A เข้าใจนิเวศเกษตรและหลักการทำเกษตรในประเทศไทยและสากล
ARC-FDTE-390A มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรและการทำสัญญา
ARC-PXOY-392A กำหนดระบบการผลิตพืชและสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
ARC-WWTF-395A ออกแบบระบบเกษตรตามวัตถุประสงค์
ARC-BTTO-398A วางแผนและประเมินโครงการ (โครงการขนาดเล็ก)
ARC-OMRB-400A ให้คำปรึกษาการทำเกษตรตามวัตถุประสงค์
ARC-OYNH-403A จัดการผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดระดับกลุ่ม/ชุมชน (ขนาดเล็ก)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ