คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 4 จะมีทักษะในการเดินเรือด้วยเรดาร์ มีทักษะในการใช้เข็มทิศไจโรเพื่อการเดินเรือ สามารถประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือได้ และปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

    1. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรต้นหนที่สามที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงมามากกว่า 2 ปี หรือ 

    2. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงมามากกว่า 4 ปี หรือ 3. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 3 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงอีกอย่างน้อย 1 ปีนับจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 3

2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 4 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ไม่ระบุ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-HMMQ-060A เดินเรือด้วยเรดาร์
MRT-HZOX-062A ใช้เข็มทิศไจโรเพื่อการเดินเรือ
MRT-DDCN-069A ประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือ
MRT-GBRS-072A ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ