หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เข็มทิศไจโรเพื่อการเดินเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-HZOX-062A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เข็มทิศไจโรเพื่อการเดินเรือ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเดินเรือประมง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถใช้เข็มทิศไจโรได้  เข้าใจหลักการและองค์ประกอบของเข็มทิศไจโร สามารถบำรุงรักษาและจัดเก็บเข็มทิศไจโรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
  ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456  หมวดที่ 1 มาตรา 12 - 16 กฎข้อบังคับสําหรับการตรวจเรือ หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือสําหรับเรือกลประมง พ.ศ.2558

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF10501 ใช้เข็มทิศไจโร 1.1 ระบุหลักการและองค์ประกอบของเข็มทิศไจโร NF10501.01 62242
NF10501 ใช้เข็มทิศไจโร 1.2 ถือท้ายเรือแบบควบคุมด้วยมือ โดยใช้เข็มทิศไจโร NF10501.02 62243
NF10501 ใช้เข็มทิศไจโร 1.3 ถือท้ายเรือแบบอัตโนมัติโดยใช้เข็มทิศไจโร NF10501.03 62244
NF10501 ใช้เข็มทิศไจโร 1.4 บำรุงรักษาและจัดเก็บเข็มทิศไจโรได้ NF10501.04 62245
NF10502 คำนวณอัตราผิดเข็มทิศและนำอัตราผิดเข็มทิศไปใช้ 2.1 หาอัตราผิดเข็มทิศไจโรโดยการใช้ที่หมายบนพื้นโลก NF10502.01 62246
NF10502 คำนวณอัตราผิดเข็มทิศและนำอัตราผิดเข็มทิศไปใช้ 2.2 เปรียบเทียบอัตราความแตกต่างระหว่างเข็มทิศแม่เหล็กและเข็มทิศไจโร NF10502.02 62247

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการใช้และบำรุงรักษาเข็มทิศไจโร

 • ทักษะการถือท้ายเรือ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • วิชาการใช้เข็มทิศไจโร

 • มาตรฐานการตรวจสอบเข็มทิศไจโร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าวหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การใช้เข็มทิศไจโร ครอบคลุมการใช้บนเรือประมงน้ำลึกขนาดใหญ่ และการนำไปใช้กับระบบนำเรือแบบอัตโนมัติ รวมไปถึงเรื่องของการปรับแต่งที่ต้องดำเนินอยู่ประจำโดยใช้เข็มทิศแม่เหล็กปรับเข็มทิศไจโรคำแนะนำ
 • การใช้เข็มทิศไจโรสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้เข็มทิศไจโรบนเรือประมง

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • เข็มทิศไจโร มีลักษณะเป็นมวลที่หมุนอยู่บนเฟรมด้วยมอเตอร์ โดยทิศทางการหมุนจะชี้ไปในทิศทางเดียวเสมอ  ถ้าเริ่มต้นให้ไจโรชี้ไปทางทิศเหนือก็จะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ไม่ว่าโครงหรือเฟรมจะบิดไป โดยระบบการทำงานของเข็มทิศไจโรจะมีความเที่ยงตรงสูงมากกว่าเข็มทิศแม่เหล็กและสามารถนำไปใช้กับระบบนำเรือแบบอัตโนมัติได้

 • การตรวจสอบเข็มทิศไจโร ต้องปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาอย่างเคร่งครัด เช่น ปริมาณของเหลวภายในเรือนเข็มทิศ การเกิดฟองอากาศของของเหลว การทำงานของปัมป์ อัตราการผิดพลาด เป็นต้น 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 • การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ