หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-DDCN-069A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเดินเรือประมง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถระบุความสำคัญของโครงสร้างเรือประมงต่างๆ ได้ จำแนกประเภทของเรือประมงประเภทต่างๆ ได้ สามารถวิเคราะห์คุณลักษณะการทรงตัวของเรือ และมีทักษะในการรักษาการทรงตัวของเรือ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
  ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือกลประมง พ.ศ. 2558 กรมเจ้าท่า

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF20101 ระบุความสำคัญของโครงสร้างเรือประมงต่างๆ 1.1 จำแนกประเภทของเรือประมงต่างๆ NF20101.01 62299
NF20101 ระบุความสำคัญของโครงสร้างเรือประมงต่างๆ 1.2 บอกระวางบรรทุกของเรือ NF20101.02 62300
NF20101 ระบุความสำคัญของโครงสร้างเรือประมงต่างๆ 1.3 บอกความสำคัญของโครงสร้างเรือแต่ละส่วน NF20101.03 62301
NF20102 รักษาการทรงตัวของเรือ 2.1 คำนวณกำลังลอยและการทรงตัวของเรือ NF20102.01 62302
NF20102 รักษาการทรงตัวของเรือ 2.2 คำนวณการทรงตัวอย่างปลอดภัยของเรือ NF20102.02 62303
NF20102 รักษาการทรงตัวของเรือ 2.3 วิเคราะห์คุณลักษณะการทรงตัวของเรือ NF20102.03 62304
NF20102 รักษาการทรงตัวของเรือ 2.4 ควบคุมการทรงตัวของเรือจากน้ำหนักที่บรรทุกหรือเคลื่อนย้ายน้ำหนักบนเรือ NF20102.04 62305
NF20102 รักษาการทรงตัวของเรือ 2.5 ปรับแก้แก้อัตราการกินน้ำลึกหัวเรือและท้ายเรือ NF20102.05 62306
NF20102 รักษาการทรงตัวของเรือ 2.6 ย้ายน้ำหนักน้ำอับเฉาและน้ำมันเชื้อเพลิงในการแก้การเอียงของเรือ NF20102.06 62307

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะพื้นฐานการย้ายน้ำหนักบรรทุกบนเรือ

 • ทักษะการจัดเก็บสัตว์ที่จับมาได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ประเภทและชนิดของเรือประมง

 • โครงสร้างของเรือ และหลักการทรงตัวของเรือเบื้องต้น เช่น การทรงตัวของเรือทางขวาง การทรงตัวของเรือทางตามยาว การควบคุมน้ำทะลุเข้าเรือ รวมทั้งการแบ่งระวางภายในเรือ

 • ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเรือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

        การรักษาการทรงตัวของเรือ เป็นสถานะการทรงตัวสถิตย์ของเรือในน้ำนิ่งอย่างปลอดภัย โดยตัวแปรสําคัญในการพิจารณาคือ โมเมนต์ตั้งตรง (Righting Moment) ซึ่งก็คือแรงลอยตัวกับน้ำหนักเรือ  และ แขนของโมเมนต์ตั้งตรง (Righting Moment Arm) หรือระยะระหว่างแรงลอยตัวกับแรงเนื่องจากน้ำหนักคำแนะนำ
 • ศึกษาจากคู่มือควบคุมการทรงตัวของเรือนั้นๆ (Stability booklet)

 • ทำความเข้าใจแบบแปลนและโครงสร้างเรือ

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • หลักการทรงตัวของเรือเป็นศาสตร์ที่ผู้ทำงานบนเรือต้องเข้าใจ ซึ่งพิจารณาได้จากขนาดโมเมนต์แรงคู่ควบระหว่างแรงลอยตัว (ทิศทางขึ้นข้างบน) กับน้ำหนักเรือ (ทิศทางกระทําลงล่าง) หรือที่เรียกว่าเป็น โมเมนต์ตั้งตรง (Righting Moment) ระยะระหว่างแรงลอยตัวกับแรงเนื่องจากน้ำหนักคือ แขนของโมเมนต์ตั้งตรง (Righting Moment Arm) ซึ่งโมเมนต์ตั้งตรงและแขนของโมเมนต์ตั้งตรงจะเป็นตัวแปรสําคัญในการพิจารณาการทรงตัวของเรือ ทั้งนี้ขึ้นอยู์กับตําแหน่งการกระทําของแรงลอยตัวและแรงเนื่องจากน้ำหนักเรือ ตราบใดที่ตําแหน่งทั้งสองก่อให้เกิดโมเมนต์ช่วยพยุงเรือกลับตั้งตรง เรือจะยังคงสามารถทรงตัวได้อย่างปลอดภัย

 • คู่มือควบคุมการทรงตัวของเรือ (Stability booklet) เป็นหนังสือแสดงความทรงตัวของเรือในภาวะปกติ (Intact stability booklet) ต้องระบุรายละเอียดถังสินค้าหรือห้องโดยสาร ถังน้ำมันเชื้อเพลิง  ถังอับเฉา และถังน้ำจืด โดยมีการกําหนดความหนาแน่นของสินค้าหรือจํานวนคนโดยสารในสภาพการบรรทุกต่างๆ และต้องเปรียบเทียบค่าความทรงตัวที่คํานวณได้กับหลักเกณฑ์ความทรงตัวมาตรฐาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 • การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ