Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เดินเรือด้วยเรดาร์
1
2
ใช้เข็มทิศไจโรเพื่อการเดินเรือ
3
4
ประเมินโครงสร้างและการทรงตัวของเรือ
5
6
ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง
7
8
9

ยินดีต้อนรับ