คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือประมง อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 3 จะมีทักษะในการใช้เข็มทิศแม่เหล็กเพื่อการเดินเรือ นำเรือและการบังคับเรือประมงได้ ใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมในการเดินเรือ ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ จัดกลไก/กระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการประมง มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ช่วยหาสัตว์น้ำ และเก็บรักษาสัตว์น้ำที่หามาได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

    1. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรต้นหนที่สามที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงมามากกว่า 1 ปี หรือ 

    2. ผู้ที่มีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมงที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และมีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงมามากกว่า 2 ปี

2) เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือประมง ระดับ 3 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-KOZS-058A เดินเรือและหาตำบลที่เรือ
MRT-ZBAM-061A ใช้เข็มทิศแม่เหล็กเพื่อการเดินเรือ
MRT-JMTW-064A นำเรือและการบังคับเรือประมง
MRT-GICV-065A ใช้เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมในการเดินเรือ
MRT-MMOB-073A ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนเรือ
MRT-EIDF-076A ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณการประมง
MRT-RMYV-075A บริหารกลไก และกระบวนการพนักงานสัมพันธ์บนเรือ
MRT-GIYO-077A ใช้อุปกรณ์ช่วยหาสัตว์น้ำ
MRT-PSQT-078A เก็บรักษาสัตว์น้ำที่หามาได้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ