หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-GBRS-072A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเดินเรือประมง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถปฏิบัติงานประมงได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและถูกต้อง ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมง และวิธีการทำประมงที่ถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมการเดินเรือประมงพาณิชย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
  ISCO; 6222 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำจืด และประมงชายฝั่งทะเล ISCO; 6223 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงน้ำลึก

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
NF20401 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.1 ระบุข้อมูลพื้นที่ทำการประมงตามที่กฎหมายกำหนด NF20401.01 62330
NF20401 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.2 หาพิกัดพื้นที่ทำการประมง NF20401.02 62331
NF20401 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.3 ทำการประมงในพื้นที่ที่ถูกกฎหมาย NF20401.03 62332
NF20401 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.4 จดบันทึกข้อมูลพื้นที่ทำการประมงตั้งแต่ก่อนทำจนเสร็จสิ้นการทำประมง NF20401.04 62333
NF20401 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.5 ระบุอาณาเขตทางทะเลของประเทศที่ทำการประมง NF20401.05 62334
NF20401 ทำการประมงในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด 1.6 ติดตามข้อมูล กฎระเบียบที่เกี่ยวกับพื้นที่ทำการประมงให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ NF20401.06 62335
NF20402 ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงตามที่กฎหมายกำหนด 2.1 ระบุข้อมูลเครื่องมือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย NF20402.01 62336
NF20402 ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงตามที่กฎหมายกำหนด 2.2 ใช้เครื่องมือประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย NF20402.02 62337
NF20402 ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงตามที่กฎหมายกำหนด 2.3 ตรวจสอบเครื่องมือประมงเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย NF20402.03 62338
NF20402 ทำการประมงโดยใช้เครื่องมือประมงตามที่กฎหมายกำหนด 2.4 ติดตามข้อมูล กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเครื่องมือประมง ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ NF20402.04 62339
NF20403 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.1 ระบุวิธีการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย NF20403.01 62340
NF20403 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.2 ทำการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย NF20403.02 62341
NF20403 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.2 เฝ้าสังเกตการณ์การทำประมง NF20403.03 62342
NF20403 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.3 จัดทำรายงานการทำประมง NF20403.04 62343
NF20403 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.4 มีจรรยาบรรณในการทำประมงด้วยความรับผิดชอบ NF20403.05 62344
NF20403 ทำการประมงด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด 3.5 ติดตามข้อมูล กฎระเบียบที่เกี่ยวกับวิธีการทำประมง ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ NF20403.06 62345

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 • ทักษะการทำประมง

 • ทักษะการหาตำบลที่เรือ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


 • ความรู้พื้นที่การทำประมงที่ได้รับอนุญาต ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558

 • การจดบันทึกการจับสัตว์น้ำตามแบบฟอร์มของกรมประมง

 • ประเภทและชนิดของเครื่องมือประมง เช่น อวน ขนาดตาอวน เป็นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 • หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

 • หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

 • แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 • ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

 • เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้องคำแนะนำในการประเมิน
 • ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้วิธีการประเมิน
 • การสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

            ข้อกำหนด หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ พื้นที่การทำประมง เครื่องมือที่ใช้ในการทำประมง และวิธีการทำประมง ภายใต้กฎหมาย พรบ. หรือระเบียบต่างๆ ที่บังคับใช้ทั้งภายในประเทศ และระดับสากลคำแนะนำ
 • ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ 2558

 • ใช้ทักษะและความรู้ตามข้อ 13 (ก) และ (ข)คำอธิบายรายละเอียด
 • N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 • การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ