คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ การเคลือบผลิตภัณฑ์ การเผาผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

5. มีการเรียนรู้ และพัฒนาเทคนิคจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องปั้นดินเผาและมีเอกสารรับรองจากหน่วยงาน หรือมีผลงานด้านเครื่องปั้นดินเผา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-POT-3-022ZA ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม
CRA-POT-3-023ZA ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม
CRA-POT-3-024ZA เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม
CRA-POT-3-025ZA เผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 5
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ