คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการงานอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม โดยบุคคลจะต้อง มีคุณลักษณะดังนี้

1. ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผาเชิงลึก

2. มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในการประสานงานด้วยภาษาไทย และภาษา พื้นถิ่นอาเซียนหรือภาษาสากล

3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน และกำหนดนโยบายบริหารจัดการองค์กรด้านการเงิน และการตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานในมิติต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สามารถประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานต่างๆ และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสื่อสารข้อมูลต่างๆได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6. สามารถพัฒนานวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง และถ่ายทอด สืบสานภูมิปัญญา องค์ความรู้และ/หรือเป็นศูนย์กลางการศึกษา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 7

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 7 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องปั้นดินเผาและมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานเครื่องปั้นดินเผา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-POT-7-028ZA จัดการงานอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 5
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ