คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน สาขางานเครื่องปั้นดินเผา อาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผา

2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย และ ภาษาพื้นถิ่นอาเซียนหรือภาษาสากล

3. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร

4. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

5. สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพ

6. สามารถพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญา องค์ความรู้แก่เยาวชน และสังคมไทยได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ ชั้น 6

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 6 สาขาอาชีพผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องปั้นดินเผาและมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานเครื่องปั้นดินเผา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CRA-POT-6-027ZA จัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 5
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ