หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-POT-6-027ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02181 วางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 1. ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนำไปใช้วางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมอย่างถูกต้อง 02181.01
02181 วางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 2. การติดตามและประเมิน ดำเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 02181.02
02182 กำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย 1. ราคาสินค้ามีการสำรวจตลาดที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 02182.01
02182 กำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย 2. ผลิตภัณฑ์ ได้กำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามหลักการกำหนดราคา 02182.02
02183 จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 1. ช่องทางการจำหน่ายมีการเลือกอย่างถูกต้อง 02183.01
02183 จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 2. ผลการสำรวจความต้องการของลูกค้า จัดทำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02183.02
02183 จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 3. สินค้าจัดจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 02183.03
02183 จัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า 4. สินค้าที่จัดจำหน่ายมีการส่งเสริมการอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมได้อย่างถูกต้อง 02183.04
02184 บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ 1. คุณสมบัติของสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์จำแนกประเภทได้อย่างถูกต้อง 02184.01
02184 บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ 2. ผลิตภัณฑ์สินค้าเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงกับชนิดของสินค้า 02184.02
02184 บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ 3. ผลิตภัณฑ์สินค้าที่บรรจุเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบมีตรวจสอบสินค้าอย่างถูกต้อง 02184.03
02184 บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ 4. ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบการบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงตามประเภทการขนส่งและจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ 02184.04
02185 บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 1. การผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมมีการคำนวณต้นทุนอย่างถูกต้อง 02185.01
02185 บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 2. ต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมมีการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 02185.02
02185 บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 3. ต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมมีการประเมินเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 02185.03
02185 บริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม 4. สินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมมีการบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 02185.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติเกี่ยวกับวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม2. ปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย3. ปฏิบัติเกี่ยวกับจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า4. ปฏิบัติเกี่ยวกับบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์5. ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การวางแผนการตลาด2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์3. เทคนิคการเพิ่มมูลสินค้า4. หลักการตลาด5. การบรรจุภัณฑ์สินค้า6. การวิจัยการตลาดเบื้องต้น7. การจัดการผลิตสินค้า8. การบริหารต้นทุน9. การบริหารความเสี่ยง10. ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับการอนุรักษ์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    1. รายงานผลการวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม    2. รายงานผลการกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย    3. รายงานการจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า    4. รายงานการจัดการบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์    5. รายงานการบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. ใบผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม   2. แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม   3. เอกสารการนำเสนองานหรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงาน พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม(ค) คำแนะนำในการประเมิน   ประเมินเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม(ง) วิธีการประเมิน  1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ   1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม   2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่าย   3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า   4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดการบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์   5. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. การวางแผนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมโดยวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีการเพิ่มมูลสินค้าได้อย่างถูกต้อง   2. การกำหนดมูลค่าของสินค้าเพื่อการจำหน่ายโดยกำหนดราคากลางของสินค้าได้อย่างยุติธรรม   3. การจัดจำหน่ายสินค้าตามความต้องการของลูกค้า โดยการขายส่ง และขายปลีกสินค้าตามรายการความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ   4. การจัดการบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจัดเก็บและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   5. การบริหารต้นทุนเพื่อการผลิตสินค้าในงานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   3. รายงานผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  3. รายงานผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  3. รายงานผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน4. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  3. รายงานผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน5. เครื่องมือการประเมิน 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ