หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-POT-3-024ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02151 เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความสมบูรณ์ ได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ 02151.01
02151 เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. น้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ 02151.02
02151 เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเคลือบแบบจุ่มได้อย่างถูกต้อง 02151.03
02151 เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 4. ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบจุ่ม สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนำไปเผา 02151.04
02152 เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความสมบูรณ์ ได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ 02152.01
02152 เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. น้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ 02152.02
02152 เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเคลือบแบบทาได้อย่างถูกต้อง 02152.03
02152 เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 4. ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนำไปเผา 02152.04
02153 เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความสมบูรณ์ ได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ 02153.01
02153 เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. น้ำเคลือบที่ใช้ในการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมได้อย่างถูกต้องก่อนเคลือบ 02153.02
02153 เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเคลือบแบบราดได้อย่างถูกต้อง 02153.03
02153 เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 4. ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแบบราด สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนำไปเผา 02153.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม2. ปฏิบัติการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม3. ปฏิบัติการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการเคลือบ2. การเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา3. การทำน้ำเคลือบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)     1. ชิ้นงานการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม     2. ชิ้นงานการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม     3. ชิ้นงานการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. ใบผ่านการอบรม การเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม    2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน  ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ หรือแสดงชิ้นงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน    ประเมินเกี่ยวกับการเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม(ง) วิธีการประเมิน   1. พิจารณาหลักฐานความรู้   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • คำแนะนำ1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการเคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม
  • คำอธิบายรายละเอียด         1. เคลือบแบบจุ่มสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมโดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ จุ่มเคลือบ และตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง         2. เคลือบแบบทาสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมโดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ ทาเคลือบ และตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง         3. เคลือบแบบราดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมโดยเตรียมผลิตภัณฑ์ เตรียมเคลือบ ราดเคลือบและตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

 1. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ