หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-POT-3-022ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานขึ้นรูปด้วยมือ งานขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน งานขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์  งานขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดิน งานขึ้นรูปด้วยใบมีด


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02131 ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1. ดินปั้นขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม นวดก่อนการขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง 02131.01 140159
02131 ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. ดินปั้นที่นวดแล้วขึ้นรูปด้วยมือตามแบบเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02131.02 140160
02131 ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมที่ขึ้นรูปแล้วตกแต่งได้อย่างถูกต้อง 02131.03 140161
02132 ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 1. ดินปั้นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมนวดก่อนการขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง 02132.01 140162
02132 ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 2. ดินปั้นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนตามแบบเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมได้อย่างถูกต้อง 02132.02 140163
02132 ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตกแต่งได้อย่างถูกต้อง 02132.03 140164
02133 ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม 1. ดินปั้นขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมนวดก่อนการขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง 02133.01 140165
02133 ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม 2. ดินปั้นขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์ตามแบบเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมได้อย่างถูกต้อง 02133.02 140166
02133 ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตกแต่งได้อย่างถูกต้อง 02133.03 140167
02134 ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 1. น้ำดินสำหรับขึ้นรูปด้วยการหล่อเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมก่อนขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง 02134.01 140168
02134 ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 2.แบบพิมพ์สำหรับขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมก่อนขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง 02134.02 140169
02134 ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 3. น้ำดินสำหรับขึ้นรูปด้วยการหล่อเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมขึ้นรูปด้วยการหล่อได้อย่างถูกต้อง 02134.03 140170
02134 ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 4. ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตกแต่งได้อย่างถูกต้อง 02134.04 140171
02135 ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1. ดินปั้นขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมนวดก่อนการขึ้นรูปได้อย่างถูกต้อง 02135.01 140172
02135 ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. ดินปั้นขึ้นรูปด้วยใบมีดตามแบบเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง 02135.02 140173
02135 ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตกแต่งได้อย่างถูกต้อง 02135.03 140174

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม2. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม3. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม4. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม    5. ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม    

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คุณสมบัติของดินปั้นในสภาวะต่างๆที่จะนำไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์2. การเตรียมดินปั้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ3. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการต่างๆ4. การเตรียมแบบพิมพ์เพื่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์5. การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องจักร6. รูปทรงลวดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)  1. ชิ้นงานการขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม  2. ชิ้นงานการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม  3. ชิ้นงานการขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม  4. ชิ้นงานการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม      5. ชิ้นงานการขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)  1. ใบผ่านการอบรม การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม  2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ หรือแสดงชิ้นงานคำแนะนำในการประเมิน  ประเมินเกี่ยวกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม.วิธีการประเมิน  1. พิจารณาหลักฐานความรู้  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องคำแนะนำ     1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม     2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม     3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม     4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม     5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม    คำอธิบายรายละเอียด    1. เตรียมดินปั้นสำหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมได้      2. ขึ้นรูปด้วยมือสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมโดยการปั้นแบบีบ แบบขด แบบแผ่น และแบบประติมากรรมได้ ตามแบบที่กำหนด    3. ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม โดยเตรียมดินปั้น ขึ้นรูปทรง และแต่งชิ้นงาน    4. ขึ้นรูปด้วยการอัดแบบพิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมโดยเตรียมดินปั้น อัดดินผลิตชิ้นงาน และแต่งชิ้นงาน    5. ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เตรียมแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ เตรียมน้ำดิน หล่อชิ้นงาน และแต่งชิ้นงาน    6. ขึ้นรูปด้วยใบมีดสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เตรียมดินปั้น ขึ้นรูปด้วยใบมีด และแต่งชิ้นงาน   


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน4. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน5. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ