หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CRA-POT-3-023ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตกแต่งผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

บุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานขูด แกะ ฉลุ ลวดลาย  งานกดลวดลาย งานปั้นติดลวดลาย งานเขียนน้ำดินสี งานเขียนสีใต้เคลือบ งานเขียนสีบนเคลือบ งานขัดผิว


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพ อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A 


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02141 ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดิน เผาแบบดั้งเดิม 1.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายผลิตภัณฑ์ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เตรียมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 02141.01
02141 ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดิน เผาแบบดั้งเดิม 2. ผลิตภัณฑ์ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมได้อย่างถูกต้อง 02141.02
02141 ขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดิน เผาแบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์ที่ขูด แกะ ฉลุลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 02141.03
02142 กดลวดลาย สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการกด ลวดลายผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องปั้นดิน เผาแบบดั้งเดิม เตรียมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 02142.01
02142 กดลวดลาย สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. ผลิตภัณฑ์กดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง 02142.02
02142 กดลวดลาย สำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์ที่กดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 02142.03
02143 ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เตรียมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 02143.01
02143 ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. ผลิตภัณฑ์ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง 02143.02
02143 ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์ที่ปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 02143.03
02144 เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เตรียมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 02144.01
02144 เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. ผลิตภัณฑ์เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง 02144.02
02144 เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์ที่เขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 02144.03
02145 เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเตรียมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 02145.01
02145 เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. ผลิตภัณฑ์เขียนสีใต้เคลือบ สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมได้อย่างถูกต้อง 02145.02
02145 เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์ที่เขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 02145.03
02146 เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 1.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนสีบนเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดิน เผาแบบดั้งเดิม เตรียมได้อย่างถูกต้อง 02146.01
02146 เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 2. ผลิตภัณฑ์เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง 02146.02
02146 เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผา แบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์ที่เขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 02146.03
02147 ขัดผิวสำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม 1.วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เตรียมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 02147.01
02147 ขัดผิวสำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม 2. ผลิตภัณฑ์ขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง 02147.02
02147 ขัดผิวสำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม 3. ผลิตภัณฑ์ที่ขัดผิว สำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมตรวจสอบความเรียบร้อยได้อย่างถูกต้อง 02147.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดิน เผาแบบดั้งเดิม2. ปฏิบัติการกดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม3. ปฏิบัติการปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม4. ปฏิบัติการเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม5. ปฏิบัติการเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม6. ปฏิบัติการเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม7. ปฏิบัติการขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการขูด แกะ ฉลุ และกดลวดลาย2. เทคนิคการปั้นติดลวดลาย3. เทคนิคการเขียนน้ำดินสี4. เทคนิคการเขียนสีใต้เคลือบ5. เทคนิคการเขียนสีบนเคลือบ6. เทคนิคการขัดผิว7. รูปทรงลวดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)    1. ชิ้นงานการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม    2. ชิ้นงานการกดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม    3. ชิ้นงานการปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม    4. ชิ้นงานการเขียนน้ำดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม    5. ชิ้นงานการเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม    6. ชิ้นงานการเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม    7. ชิ้นงานการขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. ใบผ่านการอบรมเทคนิคการตกแต่งผลิต ภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม    2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน  ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ หรือแสดงชิ้นงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน      ประเมินเกี่ยวกับเทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม(ง) วิธีการประเมิน    1. พิจารณาหลักฐานความรู้    2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ
 1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการกดลายสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

 3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการปั้นติดลวดลายสำหรับเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม

 4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการเขียนดินสีสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

 5. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการเขียนสีใต้เคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

 6. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตกแต่งผลิต ภัณฑ์ด้วยการเขียนสีบนเคลือบสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม

 7. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการขัดผิวสำหรับเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการขูด แกะ ฉลุ ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้องตามแบบที่กำหนด

 2. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการกดลายเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

 3. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการปั้นติดลวดลายเครื่องปั้น ดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

 4. ผลิตภัณฑ์ด้วยการเขียนน้ำดินสีเครื่องปั้นดิน เผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

 5. ตกแต่งผลิตภัณฑ์เขียนสีใต้เคลือบเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

 6. ผลิตภัณฑ์เขียนสีบนเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด

 7. ตกแต่งผลิตภัณฑ์ ขัดผิว เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมได้อย่างถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A 


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A 


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน3. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน4. เครื่องมือการประเมิน   1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก   2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน5. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน6. เครื่องมือการประเมิน    1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก    2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน7. เครื่องมือการประเมิน     1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก     2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ