คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการนำเที่ยวในประเทศสื่อสารเพื่อการนำเที่ยวดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว และการจัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1.มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการวางแผน และพัฒนากระบวนการทำงาน 3. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง 4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 5. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสมรรถนะอาชีพในคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ข้อกำหนดเบื้องต้นให้เป็นไปตามพรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-4-001ZA บริการนำเที่ยวในประเทศ
THR-TAT-4-002ZA สื่อสารเพื่อการนำเที่ยว
THR-TAT-4-004ZA ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
THR-TAT-4-005ZA ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว
THR-TAT-4-006ZA จัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์

ยินดีต้อนรับ