หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สื่อสารเพื่อการนำเที่ยว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-TAT-4-002ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
สื่อสารเพื่อการนำเที่ยว
หน่วยสมรรถนะย่อย
03221 : จัดเตรียมทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยว
03222 : นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามรายการนำเที่ยว
03223 : ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ การนำเที่ยว

ยินดีต้อนรับ