คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการนำเที่ยวในประเทศสื่อสารเพื่อการนำเที่ยวปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยวโดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ 3. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ทั่วไป ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ข้อกำหนดเบื้องต้นให้เป็นไปตามพรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-3-001ZA บริการนำเที่ยวในประเทศ
THR-TAT-3-002ZA สื่อสารเพื่อการนำเที่ยว
THR-TAT-3-003ZA ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์
THR-TAT-3-004ZA ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
THR-TAT-3-005ZA ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว

ยินดีต้อนรับ