คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพมัคคุเทศก์ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1.มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร 3. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 5. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด 2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์ จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสมรรถนะอาชีพในคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 และ ชั้น 4 สาขาอาชีพมัคคุเทศก์
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
ข้อกำหนดเบื้องต้นให้เป็นไปตามพรบ. ธุกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-5-006ZA จัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์

ยินดีต้อนรับ