หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-TAT-3-004ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
หน่วยสมรรถนะย่อย
03241 : ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักท่องเที่ยว
03242 : ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักท่องเที่ยว
03243 : แก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

ยินดีต้อนรับ