หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-TAT-3-003ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและจรรยาบรรณมัคคุเทศก์
หน่วยสมรรถนะย่อย
03231 : ปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย
03232 : ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ยินดีต้อนรับ