หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-TAT-3-005ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำเที่ยว
หน่วยสมรรถนะย่อย
03251 : ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับการนำเที่ยว
03252 : ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลสำหรับการนำเที่ยว
03253 : ใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำทาง

ยินดีต้อนรับ