หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริการนำเที่ยวในประเทศ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-TAT-4-001ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
บริการนำเที่ยวในประเทศ
หน่วยสมรรถนะย่อย
03211 : วางแผนการปฏิบัติงานนำเที่ยว
03212 : ประสานงานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
03213 : รับนักท่องเที่ยวที่จุดนัดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
03214 : นำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว
03215 : ส่งออกนักท่องเที่ยวตามกำหนดการ

ยินดีต้อนรับ