หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-TAT-4-006ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดการเรียนรู้ด้านงานมัคคุเทศก์
หน่วยสมรรถนะย่อย
03261 : การพัฒนาตนเองด้านมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง
03262 : ถ่ายทอดงานมัคคุเทศก์
03263 : ประเมินผลการพัฒนาตนเองด้านงานมัคคุเทศก์

ยินดีต้อนรับ