คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานค่อนข้างสูง (Upper-intermediate Level)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานค่อนข้างสูง (Upper-intermediate Level)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการกำหนดงานในการควบคุมการผลิตรวมถึงสามารถควบคุมการผลิตได้ สื่อสารเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและยกระดับกระบวนการผลิตได้ กำหนดการควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตระดับแนวหน้า กำหนดการควบคุมการผลิตและลดต้นทุนการผลิต และกำหนดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กำหนดพื้นฐานและปฏิรูปการควบคุมการผลิต กำหนดระบบป้องกันอุบัติภัย อธิบายมาตรการแก้ไขข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย รวมถึงอธิบายพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ
1.1 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  หรือ
1.2 มีประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1) ผู้ที่ทำงานในสายงานผลิตในสถานประกอบการ 
2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
JB-ZZZ-3-035ZA กำหนดงานการควบคุมผลิตอย่างมีจิตสำนึกในหน้าที่ระดับหัวหน้างาน
JB-ZZZ-3-036ZA ควบคุมกิจกรรมการผลิตระดับหัวหน้างาน
JB-ZZZ-3-037ZA สื่อสารเพื่อการบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพระดับหัวหน้างาน
JB-ZZZ-3-038ZA ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและยกระดับกระบวนการผลิต ระดับหัวหน้างานฝ่ายผลิต
JB-ZZZ-3-039ZA ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตของหัวหน้างาน(ระดับแนวหน้า)
JB-ZZZ-3-040ZA ควบคุมกระบวนการเพื่อประกันคุณภาพ
JB-ZZZ-3-041ZA สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมประกันคุณภาพ
JB-ZZZ-3-042ZA ควบคุมต้นทุนการผลิต ระดับหัวหน้างานควบคุมการผลิต
JB-ZZZ-3-043ZA ติดตามการลดต้นทุนการผลิต ระดับหัวหน้างานควบคุมการผลิต
JB-ZZZ-3-044ZA ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ระดับหัวหน้างานควบคุมการผลิต
JB-ZZZ-3-045ZA กำหนดพื้นฐานการควบคุมการผลิต
JB-ZZZ-3-046ZA วางแผนการควบคุมการผลิต
JB-ZZZ-3-047ZA สื่อสารการปฏิรูปการควบคุมการผลิต
JB-ZZZ-3-048ZA สื่อสารระบบป้องกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติ
JB-ZZZ-3-049ZA ควบคุมมาตรการแก้ไขข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัย
JB-ZZZ-3-050ZA สื่อสารพื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
JB-ZZZ-3-051ZA สื่อสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
JM-0001-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
JM-0002-A : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ยินดีต้อนรับ