คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-FLR-3-005ZB วางแผน เตรียม และจัดดอกไม้โดยใช้เทคนิคลวด (Wiring Technique)
THR-FLR-3-006ZB วางแผน เตรียม และจัดดอกไม้โดยใช้เทคนิคการผูกมัด (Hand-tied or Tied-Technique)
THR-FLR-3-007ZB วางแผน เตรียม และจัดดอกไม้โดยใช้วัสดุเป็นฐาน (Base Medium)
THR-FLR-3-008ZB ออกแบบสินค้าในสถานประกอบการ
THR-FLR-3-009ZB บริการและให้คำแนะนำกับลูกค้าอย่างน่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ และมีประสิทธิภาพ
THR-FLR-3-010ZB เจรจาต่อรอง ประเมินราคาสินค้าในธุรกิจจัดดอกไม้
THR-FLR-3-011ZB จัดแสดงสินค้าเพื่อการจำหน่าย
THR-FLR-3-012ZB พัฒนาตนเองและผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
THR-FLR-3-013ZB ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
THR-FLR-3-014ZB ดูแลลูกค้าโดยใช้ไอซีทีและเทคโนโลยีสมัยใหม่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0291-A : บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุช พัทยา)
CB-0332-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ยินดีต้อนรับ