คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานทั่วไป เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำงานในสายงานการจัดดอกไม้ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะ 4 หน่วย ตามที่กำหนด เพื่อที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล ระดับ 1

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เจ้าหน้าที่เตรียมงานจัดดอกไม้ในธุรกิจร้านดอกไม้
เจ้าหน้าที่เตรียมงานจัดดอกไม้ในบริษัท/โรงแรม
เจ้าหน้าที่เตรียมงานจัดดอกไม้อิสระ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
30101 ตรวจรับ ตรวจสอบคุณภาพ จัดเก็บ และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์/ผลงานสำเร็จ
30201 ใช้และบำรุงรักษาสภาพอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับงานดอกไม้อย่างถูกวิธี
20101 ส่งเสริม ควบคุม ดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัย
20201 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและมีสภาพที่ดี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0324-A : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
CB-0291-A : บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุช พัทยา)
CB-0332-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ยินดีต้อนรับ