คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานครอบคลุมสมรรถนะ ระดับ 2 และ ระดับ 3 ตลอดจนสามารถประยุกต์แนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่พักท้องถิ่น โดยออกแบบตกแต่งที่พักให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น รวมทั้งสามารถจัดการ และพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการของที่พักท้องถิ่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 4 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ระดับ 2     จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ระดับ 3     จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ระดับ 4     จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ รวม     จำนวน 7 สมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น บุคคลในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการงานและการบริการที่พักในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่ให้บริการบ้านพักในหมู่บ้าน โฮมสเตย์ บังกะโล ที่ตั้งแคมป์หรือเต้นท์ ที่พักลอยน้ำ บ้านรับรอง โรงแรม เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท เป็นต้น หมายเหตุ : ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ให้บริการที่พักในสถานประกอบการที่พักที่ระบุไว้ข้างต้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่พักอาศัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยสถานประกอบการที่พักเหล่านั้นต้องตั้งอยู่ภายในท้องถิ่น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-4-007ZB ประยุกต์แนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่พักท้องถิ่น
THR-LTM-4-008ZB จัดการที่พักให้มีความสะดวกและปลอดภัย
THR-LTM-4-009ZB จัดการที่พักให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
THR-LTM-4-010ZB ปฏิบัติตามขั้นตอนงานการบริการในที่พักท้องถิ่น
THR-LTM-4-011ZB ออกแบบตกแต่งสิ่งแวดล้อมที่พักให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น
THR-LTM-4-012ZB จัดการที่พักให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย
THR-LTM-4-013ZB พัฒนาคนให้สอดคล้องกับระบบบริการที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ