คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-4-007ZB ประยุกต์แนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ในการจัดการสภาพแวดล้อมที่พักท้องถิ่น
THR-LTM-4-008ZB จัดการที่พักให้มีความสะดวกและปลอดภัย
THR-LTM-4-009ZB จัดการที่พักให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
THR-LTM-4-010ZB ปฏิบัติตามขั้นตอนงานการบริการในที่พักท้องถิ่น
THR-LTM-4-011ZB ออกแบบตกแต่งสิ่งแวดล้อมที่พักให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น
THR-LTM-4-012ZB จัดการที่พักให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย
THR-LTM-4-013ZB พัฒนาคนให้สอดคล้องกับระบบบริการที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ