คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานครอบคลุมสมรรถนะระดับ 2 ในการปฏิบัติตามขั้นตอนงานการบริการในที่พักท้องถิ่น ประกอบด้วยการให้บริการนักท่องเที่ยวก่อนการเข้าพัก ได้แก่ การจองที่พัก การลงทะเบียนเข้าที่พัก การต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงการบริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในขณะที่เข้าพักและส่งออกจากที่พัก โดยการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น และแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อาหาร และผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งจัดการที่พักให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัยด้วยการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบทั้งภายในที่พักและบริเวณโดยรอบของที่พัก โดยการทำความสะอาดเครื่องนอน และกำจัดแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 2 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ระดับ 2     จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ รวม     จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น บุคคลในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการงานและการบริการที่พักในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่ให้บริการบ้านพักในหมู่บ้าน โฮมสเตย์ บังกะโล ที่ตั้งแคมป์หรือเต้นท์ ที่พักลอยน้ำ บ้านรับรอง โรงแรม เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท เป็นต้น  หมายเหตุ : ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ให้บริการที่พักในสถานประกอบการที่พักที่ระบุไว้ข้างต้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่พักอาศัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยสถานประกอบการที่พักเหล่านั้นต้องตั้งอยู่ภายในท้องถิ่น

 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-2-001ZB ปฏิบัติตามขั้นตอนงานการบริการในที่พักท้องถิ่น
THR-LTM-2-002ZB จัดการที่พักให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ