คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานครอบคลุมสมรรถนะ ระดับ 2 ตลอดจนสามารถจัดการที่พักท้องถิ่นให้มีความสะดวก ปลอดภัย และเป็นสัดส่วน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในที่พักท้องถิ่น รวมถึงดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะและสิ่งสกปรกในที่พักอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งดูแลเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่พักที่ปลอดภัยต่อผู้เข้าพักและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ระดับ 3 ได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่ครอบคลุมหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ ระดับ 2     จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ ระดับ 3     จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ รวม     จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น บุคคลในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการงานและการบริการที่พักในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่ให้บริการบ้านพักในหมู่บ้าน โฮมสเตย์ บังกะโล ที่ตั้งแคมป์หรือเต้นท์ ที่พักลอยน้ำ บ้านรับรอง โรงแรม เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท เป็นต้น หมายเหตุ : ผู้ที่จะเข้ารับการประเมินต้องเป็นผู้ที่ให้บริการที่พักในสถานประกอบการที่พักที่ระบุไว้ข้างต้นหรือที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่พักอาศัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยสถานประกอบการที่พักเหล่านั้นต้องตั้งอยู่ภายในท้องถิ่น

 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-LTM-3-003ZB จัดการที่พักให้มีความสะดวกและปลอดภัย
THR-LTM-3-004ZB จัดการที่พักให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
THR-LTM-3-005ZB ปฏิบัติตามขั้นตอนงานการบริการในที่พักท้องถิ่น
THR-LTM-3-006ZB จัดการที่พักให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ