คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--ZZZ-4-004ZB ทำความสะอาดเครื่องใช้
--ZZZ-4-005ZB กำหนดรายการอาหาร
--ZZZ-4-005ZB ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
--ZZZ-4-005ZB ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
--ZZZ-4-005ZB ปรุงอาหาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ