คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน   มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติแยกแยะการทำงานได้ครอบคลุมการปฏิบัติงานการทำความสะอาดภายใน  ภายนอกอาคาร และเครื่องใช้   ดูแลการซ่อมบำรุงภายนอกอาคาร   ได้แก่ ดูแลสนามหญ้าและสวน  ทำความสะอาดรั้วอาคาร  เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์และพื้นห้องน้ำ  พื้นห้องประเภทต่างๆ  ดูทำความสะอาดรั้วอาคาร ถนนและทางระบายน้ำ ดูแลรักษา ซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้พร้อมใช้ จัดปลูกต้นไม้ ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ สรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหากับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด อาชีพแม่บ้านระดับ 4  ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพแม่บ้านระดับ 3  และผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพแม่บ้านระดับ 4 จำนวน  5  หน่วย หรือมีประสบการทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 3 ปี และและผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพแม่บ้านระดับ 4  จำนวน 5  หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--ZZZ-4-004ZB ทำความสะอาดเครื่องใช้
--ZZZ-4-005ZB กำหนดรายการอาหาร
--ZZZ-4-005ZB ซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
--ZZZ-4-005ZB ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
--ZZZ-4-005ZB ปรุงอาหาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ