คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการสถานที่จัดงาน อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการสถานที่จัดงาน อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสถานที่จัดงานประชุมและนิทรรศการ วิเคราะห์และดำเนินการขายสถานที่จัดงาน วิเคราะห์และทำการตลาดเพื่อขายสถานที่จัดงาน บริหารการเงิน บริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารทีมงาน โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 4 อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 4 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนี้
    2.1 Sales and Marketing Executive ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ จัดการการดำเนินการขายและการตลาด จัดการการดำเนินงานทางด้านการเงิน มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    2.2 Operation Executive ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ จัดการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดการการดำเนินงานและปฏิบัติการ มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) นักจัดการสถานที่จัดงาน ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินกลยุทธ์ทางการขายและการตลาดเพื่อขายสถานที่จัดงาน บริหารการเงิน ตลอดจนบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่จัดงาน ได้แก่ Sales and Marketing Executive และ Operation Executive

ตำแหน่ง Sales and Marketing Executive ดำเนินกลยุทธ์และดูแลการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดเพื่อขายสถานที่จัดงาน และการวิเคราะห์ทางการเงิน ในขณะที่ตำแหน่ง Operation Executive ทำหน้าที่ผลักดันแนวนโยบายและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ตลอดจนควบคุม ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-VNM-4-001ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-VNM-4-004ZB สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-VNM-4-005ZB ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-VNM-4-006ZB นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-VNM-4-007ZB กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-VNM-4-008ZB จัดการการดำเนินการขายและการตลาดสำหรับการขายสถานที่จัดงาน
MIC-VNM-4-009ZB จัดการการดำเนินงานทางด้านการเงินสำหรับการขายสถานที่จัดงาน
MIC-VNM-4-010ZB จัดการการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการดำเนินงานและปฏิบัติการ
MIC-VNM-4-011ZB จัดการการดำเนินงานและปฏิบัติการสำหรับการดำเนินงานและปฏิบัติการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0363-A : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ