หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการดำเนินการขายและการตลาดสำหรับการขายสถานที่จัดงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-VNM-4-008ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการดำเนินการขายและการตลาดสำหรับการขายสถานที่จัดงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

       ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นของสินค้าและบริการ เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำสัญญาและการจ่ายเงิน ต่อรองราคา รูปแบบการจัดงานและปิดการขายได้ตามเป้าหมาย พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง รวบรวมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ และจัดทำข้อเสนอโครงการและการประมูลโครงการได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M3511 ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นของสินค้าและบริการ 1. อธิบายสินค้าและบริการ M3511.01
M3511 ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นของสินค้าและบริการ 2. ให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ M3511.02
M3512 เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำสัญญาและจ่ายเงิน 1. เข้าใจการจัดทำสัญญา M3512.01
M3512 เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำสัญญาและจ่ายเงิน 2. เข้าใจกระบวนการจ่ายเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญา M3512.02
M3513 ต่อรองราคา รูปแบบการจัดงานและปิดการขายได้ ตามเป้าหมาย 1. อธิบายสินค้าและบริการ M3513.01
M3513 ต่อรองราคา รูปแบบการจัดงานและปิดการขายได้ ตามเป้าหมาย 2. ใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเปิดการขาย M3513.02
M3514 พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง 1. เข้าใจการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ M3514.01
M3514 พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง 2. สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ M3514.02
M3514 พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง 3. สามารถแก้ไขปัญหา M3514.03
M3515 รวบรวมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ 1. อธิบายสินค้าและบริการ M3515.01
M3515 รวบรวมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ 2. นำเสนอการขาย M3515.02
M3516 จัดทำข้อเสนอโครงการและการประมูล 1. เขียนข้อเสนอโครงการ M3516.01
M3516 จัดทำข้อเสนอโครงการและการประมูล 2. เข้าใจการประมูลโครงการตามรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างประเทศหรือสากล M3516.02
M3516 จัดทำข้อเสนอโครงการและการประมูล 3. จัดการเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการ การติดตามผล และการรวบรวมผลสะท้องกลับเพื่อนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการ M3516.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การบริหารจัดการ

  2. การเจรจาต่อรอง

  3. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

  4. การนำเสนอ(ข) ความต้องการด้านความรู้


   1. กลยุทธ์การขายและการตลาด

   2. กลยุทธ์เกี่ยวกับลูกค้า

   3. การจัดทำข้อเสนอโครงการ

   4. ความรู้ด้านการประมูลโครงการตามรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างประเทศหรือสากล

   5. ความรู้ในสินค้าและบริการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง3. ผลการสอบข้อเขียน(ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้และทักษะ (ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากผลคะแนนการสอบข้อเขียนและหลักฐานอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ       ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นของสินค้าและบริการ เตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำสัญญาและการจ่ายเงิน ต่อรองราคา รูปแบบการจัดงานและปิดการขายได้ตามเป้าหมาย พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง รวบรวมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ และจัดทำข้อเสนอโครงการและการประมูลโครงการได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นของสินค้าและบริการ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถอธิบายสินค้าและบริการ ให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและบริการเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 2. สามารถเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำสัญญาและจ่ายเงิน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจการจัดทำสัญญา เข้าใจกระบวนการจ่ายเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 3. สามารถต่อรองราคา รูปแบบการจัดงานและปิดการขายได้ตามเป้าหมาย โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องอธิบายสินค้าและบริการ และใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเปิดการขายเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 4. สามารถพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ และสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 5. สามารถรวบรวมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องอธิบายสินค้าและบริการและนำเสนอการขายเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 6. สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและการประมูล โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเขียนข้อเสนอโครงการ เข้าใจการประมูลโครงการตามรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างประเทศหรือสากล จัดการเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการ การติดตามผล และการรวบรวมผลสะท้องกลับเพื่อนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

       เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ