หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการดำเนินงานและปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-VNM-4-010ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการดำเนินงานและปฏิบัติการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถติดตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทำรายชื่อและประวัติพนักงาน พัฒนาทักษะการทำงานแก่พนักงานอย่างเหมาะสมได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M3612 ติดตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน M3612.01
M3612 ติดตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. บริหารผลการปฏิบัติงาน M3612.02
M3613 จัดทำรายชื่อและประวัติพนักงาน 1. บริหารอัตรากำลัง M3613.01
M3613 จัดทำรายชื่อและประวัติพนักงาน 2. จัดทำสารสารเทศเกี่ยวกับข้อมูลพนักงาน M3613.02
M3613 จัดทำรายชื่อและประวัติพนักงาน 3. รู้เกี่ยวกับงานและตำแหน่งงาน M3613.03
M3614 พัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานของพนักงาน 1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ M3614.01
M3614 พัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. สอนงานและให้คำปรึกษา M3614.02
M3615 บริหารภาวะผู้นำและทีมงาน 1. มีภาวะผู้นำ M3615.01
M3615 บริหารภาวะผู้นำและทีมงาน 2. ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและบริหารตามสถานการณ์ M3615.02
M3615 บริหารภาวะผู้นำและทีมงาน 3. สร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม M3615.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


   1. การบริหารจัดการ

   2. การจูงใจ

   3. การสอนงาน

   4. การสื่อสาร

   5. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

   6. การทำงานเป็นทีม

   7. ภาวะผู้นำ

(ข) ความต้องการด้านความรู้


   1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

   2. ความรู้เกี่ยวกับงานและตำแหน่งงาน 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง3. ผลการสอบข้อเขียน (ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้และทักษะ (ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากการสอบข้อเขียนและหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถในการติดตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทำรายชื่อและประวัติพนักงาน พัฒนาทักษะการทำงานแก่พนักงานอย่างเหมาะสมได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. สามารถติดตามมาตรฐานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 2. สามารถจัดทำรายชื่อและประวัติพนักงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องบริหารอัตรากำลัง จัดทำสารสารเทศเกี่ยวกับข้อมูลพนักงาน และรู้เกี่ยวกับงานและตำแหน่งงานเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 3. สามารถพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สอนงานและให้คำปรึกษาเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 4. สามารถบริหารภาวะผู้นำและทีมงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีภาวะผู้นำ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและบริหารตามสถานการณ์ สร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีมเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

         เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ