หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการดำเนินงานและปฏิบัติการสำหรับการดำเนินงานและปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-VNM-4-011ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการดำเนินงานและปฏิบัติการสำหรับการดำเนินงานและปฏิบัติการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถจัดการการดำเนินงานและปฏิบัติการได้ โดยจัดการและควบคุมระบบการผลิตและการให้บริการและควบคุมคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่องค์การกำหนดได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M3621 จัดการและควบคุมระบบการผลิตและการให้บริการ 1. จัดการและควบคุมระบบการผลิตและการให้บริการ M3621.01
M3621 จัดการและควบคุมระบบการผลิตและการให้บริการ 2. ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการ M3621.02
M3622 จัดการและควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน 1. ติดตามและควบคุมผลการปฏิบัติงาน M3622.01
M3622 จัดการและควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน 2. ควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน M3622.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ
    1.  

การบริหารจัดการการจูงใจการสื่อสารการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้
    1.  

การบริหารระบบการผลิตและการให้บริการการบริหารคุณภาพการดำเนินงานการจัดการธุรกิจ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง3. ผลการสอบข้อเขียน (ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้และทักษะ (ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากการสอบข้อเขียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดการการดำเนินงานและปฏิบัติการได้ โดยจัดการและควบคุมระบบการผลิตและการให้บริการและควบคุมคุณภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่องค์การกำหนดได้(ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. สามารถจัดการและควบคุมระบบการผลิตและการให้บริการ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดการและควบคุมระบบการผลิตและการให้บริการ ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

  2. สามารถจัดการและควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องติดตามและควบคุมผลการปฏิบัติงาน และควบคุมคุณภาพการดำเนินงานเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้ 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

           เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ