คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการสถานที่จัดงาน อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการสถานที่จัดงาน อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และวางแผนการขายสถานที่จัดงาน วิเคราะห์และวางแผนทำการตลาดเพื่อขายสถานที่จัดงาน วิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน และวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานและปฏิบัติการ โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 5 อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 5 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนี้
    2.1 Sales and Marketing Manager ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ ได้แก่ วิเคราะห์และวางแผนการขายและการตลาด วิเคราะห์และวางแผนการเงิน มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    2.2 Operation Manager ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารการดำเนินงาน มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

      บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) นักจัดการสถานที่จัดงาน ซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนการขายและการตลาดเพื่อขายสถานที่จัดงาน บริหารการเงิน ตลอดจนบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่จัดงาน ได้แก่ Sales and Marketing Manager และ Operation Manager

ตำแหน่ง Sales and Marketing Manager ทำหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดและการบริหารการเงิน ในขณะที่ตำแหน่ง Operation Manager ทำหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานและการปฏิบัติการขององค์การในภาพรวม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-VNM-5-002ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-VNM-5-012ZB สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-VNM-5-013ZB ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-VNM-5-014ZB นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-VNM-5-015ZB กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-VNM-5-016ZB วิเคราะห์และวางแผนการขายและการตลาดสำหรับขายสถานที่จัดงาน
MIC-VNM-5-017ZB วิเคราะห์และวางแผนการเงินสำหรับขายสถานที่จัดงาน
MIC-VNM-5-018ZB บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับวางแผนการดำเนินงานการจัดการสถานที่จัดงาน
MIC-VNM-5-019ZB บริหารการดำเนินงานสำหรับวางแผนการดำเนินงานการจัดการสถานที่จัดงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0363-A : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ