คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการสถานที่จัดงาน อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการสถานที่จัดงาน อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสถานที่จัดงานบริหารการขายและการตลาด บริหารการเงิน ตลอดจนบริหารการดำเนินงานและปฏิบัติการ โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 6 อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน ระดับ 6 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนี้
    2.1 Sales and Marketing Director ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ บริหารขายและการตลาด บริหารทางการเงิน มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
    2.2 Operation Director ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารการดำเนินงาน มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

           บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) นักจัดการสถานที่จัดงาน ซึ่งมีหน้าที่บริหารระดับสูงในการบริหารการขาย บริหารการตลาด บริหารการเงิน ตลอดจนบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่จัดงาน ได้แก่ Sales and Marketing Director และ Operation Director

ตำแหน่ง Sales and Marketing Director ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงดำเนินการบริหารการขายและการตลาด และบริหารการเงิน ในขณะที่ตำแหน่ง Operation Director ทำหน้าที่บริหารและจัดการการดำเนินงานและผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-VNM-6-003ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-VNM-6-020ZB สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-VNM-6-021ZB ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-VNM-6-022ZB นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-VNM-6-023ZB กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-VNM-6-024ZB บริหารการขายและการตลาดสำหรับการจัดการสถานที่จัดงาน
MIC-VNM-6-025ZB บริหารการเงินสำหรับการจัดการสถานที่จัดงาน
MIC-VNM-6-026ZB บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการดำเนินการจัดสถานที่จัดงาน
MIC-VNM-6-027ZB บริหารการดำเนินงานสำหรับการดำเนินการจัดสถานที่จัดงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0363-A : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ยินดีต้อนรับ