หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการดำเนินงานทางด้านการเงินสำหรับการขายสถานที่จัดงาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MIC-VNM-4-009ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการดำเนินงานทางด้านการเงินสำหรับการขายสถานที่จัดงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดการสถานที่จัดงาน6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องสามารถจัดทำและรวบรวมสารสนเทศทางการเงิน เตรียมและจัดทำงบประมาณดำเนินงาน ควบคุมและจัดการการเงินภายใต้งบประมาณ ควบคุมและจัดการการเงินโครงการ ควบคุมและบริหารความเสี่ยงธุรกิจ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
M3521 จัดทำและรวบรวมสารสนเทศทางการเงิน 1. เข้าใจการจัดการการเงิน M3521.01
M3521 จัดทำและรวบรวมสารสนเทศทางการเงิน 2. วิเคราะห์อัตราส่วนและสารสนเทศทางการเงิน M3521.02
M3522 เตรียมและจัดทำงบประมาณดำเนินงาน 1. เข้าใจการจัดการการเงิน M3522.01
M3522 เตรียมและจัดทำงบประมาณดำเนินงาน 2. วิเคราะห์อัตราส่วนและสารสนเทศทางการเงิน M3522.02
M3522 เตรียมและจัดทำงบประมาณดำเนินงาน 3. ควบคุมและติดตามงบประมาณ M3522.03
M3523 ควบคุมและจัดการการเงินภายใต้งบประมาณ 1. เข้าใจการจัดการการเงิน M3523.01
M3523 ควบคุมและจัดการการเงินภายใต้งบประมาณ 2. เข้าใจการบริหารงบประมาณทางการเงิน M3523.02
M3524 ควบคุมและจัดการการเงินโครงการ 1. เข้าใจการจัดการการเงิน M3524.01
M3524 ควบคุมและจัดการการเงินโครงการ 2. ควบคุมแผนการเงินตามงบประมาณโครงการ M3524.02
M3524 ควบคุมและจัดการการเงินโครงการ 3. วิเคราะห์สารสนเทศทางการเงิน M3524.03
M3525 ควบคุมและบริหารความเสี่ยงธุรกิจ 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ M3525.01
M3525 ควบคุมและบริหารความเสี่ยงธุรกิจ 2. ควบคุมความเสี่ยงโครงการ M3525.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


     1. การบริหารจัดการ

     2. การวิเคราะห์และคำนวณ

     3. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้


     1. การบริหารจัดการทางการเงิน

     2. การบริหารความเสี่ยงโครงการ

     3. การวิเคราะห์สารสนเทศทางการเงิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบกันร่วมกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะ และความรู้ที่ต้องการ (Require Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. หลักฐาน/หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงาน2. หนังสือรับรองคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ3. แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ เอกสารผ่านการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เอกสารตัวอย่างโครงการ หรือผลงานของผู้ปฏิบัติงานที่เคยดำเนินงานมาแล้ว(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา2. หลักฐานการผ่านการอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านที่เกี่ยวข้อง3. ผลการสอบข้อเขียน (ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับสมรรถนะวิชาชีพในแต่ละหน่วยสมรรถนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้และทักษะ (ง) วิธีการประเมินการประเมินผลความรู้โดยประเมินจากการสอบข้อเขียนและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แฟ้มสะสมผลงาน หนังสือรับรอง เอกสารรับรองการผ่านอบรม หนังสือรับรองการทำงาน/ผ่านงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ      ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องแสดงถึงความสามารถในการจัดทำและรวบรวมสารสนเทศทางการเงิน เตรียมและจัดทำงบประมาณดำเนินงาน ควบคุมและจัดการการเงินภายใต้งบประมาณ ควบคุมและจัดการการเงินโครงการ ควบคุมและบริหารความเสี่ยงธุรกิจ(ข) คำอธิบายรายละเอียด
 1. สามารถจัดทำและรวบรวมสารสนเทศทางการเงิน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจการจัดการการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนและสารสนเทศทางการเงินเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 2. สามารถเตรียมและติดตามงบประมาณดำเนินงาน โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจการจัดการการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนและสารสนเทศทางการเงิน ควบคุมและติดตามงบประมาณเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 3. สามารถควบคุมและจัดการการเงินภายใต้งบประมาณ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจการจัดการการเงิน และเข้าใจการบริหารงบประมาณทางการเงินเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 4. สามารถควบคุมและจัดการการเงินโครงการ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้าใจการจัดการการเงิน ควบคุมแผนการเงินตามงบประมาณโครงการ และวิเคราะห์สารสนเทศทางการเงินเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้

 5. สามารถควบคุมและบริหารความเสี่ยงธุรกิจ โดยผู้เข้ารับการประเมินจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ และควบคุมความเสี่ยงโครงการเพื่อการจัดสถานที่จัดงานได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

       เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานที่เป็นเอกสารรับรองผลงาน รับรองความรู้ความสามารถที่ผ่านมาก่อนหน้า และให้ประเมินสมรรถนะของผู้เข้ารับการประเมินด้วยเครื่องมือประเมินความรู้และทักษะ ให้ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการของหน่วยสมรรถนะนี้ ได้แก่ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ