คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EET-EEI-5-011ZB การจัดการกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EEI-5-012ZB กำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EEI-5-013ZB บริหารจัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EEI-5-014ZB บริหารจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
EET-EEI-5-015ZB กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะในระดับแนวคิด
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ