หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะในระดับแนวคิด

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-5-015ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะในระดับแนวคิด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 3118 ช่างเขียนแบบ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถบริหารและจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
021101 กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.1 กำหนดวัสดุอุปกรณ์ 021101.01 141103
021101 กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.2 กำหนดวิธีการเชื่อมต่อ (Interface) 021101.02 141104
021101 กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.3 อธิบายมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและ/หรือการเชื่อมต่อที่ใช้ 021101.03 141105
021102 อธิบายการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.1 หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 021102.01 141106
021102 อธิบายการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.2 เขียน Flowchart การทำงานของซอฟต์แวร์และ/หรือ Diagram การทำงานของฮาร์ดแวร์ 021102.02 141107
021102 อธิบายการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.3 อธิบายจุดเด่นของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่ออกแบบ 021102.03 141108

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ทักษะการติดตั้งผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ทักษะการเชื่อมต่อเครือข่าย   
•    ทักษะการเขียน flowchart และ/หรือ diagram
(ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย   
•    ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์   
•    ความรู้มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและ/หรือการเชื่อมต่อที่ใช้   
•    ความรู้เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะเขียน flowchart และ/หรือ diagram   
•    ทักษะการนำเสนอ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้วัสดุอุปกรณ์   
•    ความรู้วิธีการเชื่อมต่อ (Interface)   
•    ความรู้มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและ/หรือการเชื่อมต่อที่ใช้   
•    ความรู้หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   
•    มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะหจุดอ่อน/แข็งและการวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธการบริหารความรูที่ไมหยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ ISO และพื้นฐานการบริหารงาน เป็นต้น   
•    มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงาน   
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน   
•    พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน   
•    พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน
•    กำหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC
•    กำหนดวัสดุอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC
•    กำหนดวิธีการเชื่อมต่อ (Interface) ที่เหมาะสม ตามมาตรฐาน IEEE 802
•    อธิบายมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและ/หรือการเชื่อมต่อที่ใช้
•    อธิบายการทำงานของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
•    เขียน flowchart การทำงานของซอฟต์แวร์ และ/หรือ diagram การทำงานของฮาร์ดแวร์
•    อธิบายจุดเด่นของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่ออกแบบ
•    นำเสนอผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
(ข) สภาวะในการทำงาน
•    ใช้ภาษา คำพูดที่สุภาพเหมาะสม
•    ใช้ภาษากายได้อย่างเหมาะสม และสุภาพ
•    แต่งกายด้วยชุดที่สุภาพ หรือยูนิฟอร์ม
•    อธิบายเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย และผู้ใช้สามารถทำตามได้ (กรณีโทรศัพท์)
(ค) ข้อมูลและเอกสาร
•    ข้อกำหนดความปลอดภัย
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(ง) คำแนะนำ
•    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(จ) คำอธิบายรายละเอียด
•    ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   
•    ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน   
•    ข้อสอบข้อเขียน   
•    การสัมภาษณ์   
•    แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ