หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การจัดการกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-5-011ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดการกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดและจัดทำแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
011101 กำหนดและจัดทำแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 011101.01 141075
011101 กำหนดและจัดทำแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.2 กำหนดแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 011101.02 141076
011101 กำหนดและจัดทำแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.3 จัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่กำหนดไว้ 011101.03 141077
011102 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.1 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้ตามเป้าหมาย 011102.01 141078
011102 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.2 ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 011102.02 141079
011102 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.3 ควบคุมและประเมินผลตามกลยุทธ์ 011102.03 141080

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น    
•    ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์    
•    ทักษะการตลาดผลิตภัณฑ์    
•    ทักษะการเขียน Flowchart และ/หรือ Diagram
(ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น    
•    ความรู้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์    
•    ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์    
•    ความรู้การบริหารจัดการ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะการเขียน Flowchart และ/หรือ Diagram   
•    ทักษะการบริหารจัดการ   
•    ทักษะการนำเสนองานความต้องการด้านความรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้การบริหารและจัดการทั่วไป   
•    ความรู้การบริหารและจัดการ IT   
•    ความรู้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ความรู้การตลาด   
•    ความรู้การวิเคราะห์ SWOT


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
1.    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   
•    มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร   
2.    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)   
•    ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อน/แข็งและการวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหารความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ เป็นต้น   
•    มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร   
3.    คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงาน   
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน   
•    พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน   
•    พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1.    ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน   
•    วิเคราะห์สถานการณ์ SWOT   
•    กำหนดหลักเกณฑ์หรือขอบข่ายกลยุทธ์   
•    กำหนดแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ประเมินทางเลือกและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม   
•    จัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่กำหนดไว้   
•    ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้ตามเป้าหมาย   
•    ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ควบคุมและประเมินผลตามกลยุทธ์
2. สภาวะในการทำงาน   
•    ดำเนินการตามแผนให้ได้ตามเวลาที่กำหนด   
•    แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่ได้ต้องก้าวทันเทคโนโลยี   
•    แผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะต้องมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ (3-5 ปี)   
•    ดำเนินแผนการโดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ
3. ข้อมูลและเอกสาร
N/A
4. คำแนะนำ   
•    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร   
•    ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. คำอธิบายรายละเอียด
N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน   
•    ข้อสอบข้อเขียน   
•    การสัมภาษณ์   
•    แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ