หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EEI-5-013ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Product) เพื่อรองรับ IoT (Internet of things)
รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่


1 3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
1 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1 3118 ช่างเขียนแบบ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
012101 บริหารทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.1 พิจารณาต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ 012101.01 141089
012101 บริหารทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.2 พิจารณาแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัสดุหรือ วัตถุดิบในการผลิต 012101.02 141090
012101 บริหารทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 1.3 กำหนดกรอบแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะภายใต้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 012101.03 141091
012102 จัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.1 จัดหาวัตถุดิบในการผลิต 012102.01 141092
012102 จัดการทรัพยากรของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 2.2 จัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบ 012102.02 141093

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก)ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ทักษะการคำนวณต้นทุนการผลิต   
•    ทักษะการอ่าน Bill of Materials (BOMs)
(ข)ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น   
•    ความรู้การทำรายการ Bill of Materials (BOMs)   
•    ความรู้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ความรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

•    ทักษะบริหารจัดการ   
•    ทักษะการนำเสนองาน   
•    ทักษะการสื่อสาร   
•    ทักษะการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

•    ความรู้ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    ความรู้การบริหารและจัดการทรัพยากร   
•    ความรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัสดุ หรือ วัตถุดิบในการผลิต
•    ความรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)   
•    มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ   
•    มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
•    ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์จุดอ่อน/แข็งและการวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์การบริหารโรงงานแบบมืออาชีพ กลยุทธ์การบริหารความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง เทคโนโลยีการจัดการ การวางแผน การจัดการการสั่งการและการควบคุม เป็นต้น   
•    มีอายุหลักฐานเอกสารความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง   
•    ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง   
•    วิธีการปฏิบัติงาน   
•    มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน   
•    พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน   
•    พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน   
•    พิจารณาต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้   
•    พิจารณาแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัสดุ หรือ วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ   
•    กำหนดกรอบแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ภายใต้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง   
•    จัดหาวัตถุดิบในการผลิต   
•    จัดหาผู้ผลิตวัตถุดิบ
(ข) สภาวะในการทำงาน   
•    สนับสนุนฝ่ายผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างราบรื่น และผลิตสำเร็จทันเวลาที่กำหนด   
•    คำนึงถึงคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ให้
(ค) ข้อมูลและเอกสาร   
•    Bill of Materials (BOMs)
(ง) คำแนะนำ   
•    เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรในการผลิต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

สมรรถนะอาจจะได้รับการประเมินผ่าน   
•    ข้อสอบข้อเขียน
•    การสัมภาษณ์
•    แฟ้มสะสมผลงานยินดีต้อนรับ